پیشکسوتان سال 97

دکتر اصغر آقامحمدی
دکتر محمود محمدی
دکتر مصطفی شریفیان
دکتر محمدحسین داعی پاریزی
دکتر جلیل کرباسی
دکتر خدامراد زندیان
دکتر بهروز جلیلی
دکتر سیمین پرتوی
دکتر صبا عرشی

پیشکسوتان سال 97

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر اصغر آقامحمدی، دکتر محمود محمدی، دکتر مصطفی شریفیان، دکتر محمدحسین داعی پاریزی، دکتر جلیل کرباسی، دکتر خدامراد زندیان، دکتر بهروز جلیلی و سرکار خانم ها دکتر سیمین پرتوی، دکتر صبا عرشی به عنوان پیشکسوتان طب کودکان قدردانی و تقدیر شد.

ابن سینا (قانون)

آفریدگار توانا بدون کمک و یاری هیچ دستیاری کارگاه وجود انسان را چنان با دقت آفریده است که هیچ نقص و خللی در آن وارد نیست ...
به راستی که کسی جز او سزاوار ستایش نیست